kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 3

Bez popisku

20. listopad 2014

Finance projektu

V průběhu několika následujících dní budou z Masarykovy univerzity na projektové účty partnerských škol postupně posílány finanční částky – jedná se o 65 % projektového rozpočtu každé partnerské školy.

WiFi

Protože na některých školách stále probíhají konzultace ohledně WiFi, ponecháváme vám otevřenou možnost posílat požadavky týkající se WiFi ve vaší škole - jestli budete pořizovat, nebo posilovat, hlavně však celkovou cenu pořízení, která zahrne také práci při instalaci a další přídavná zařízení, např. kabeláž.

Někteří z vás poslali tyto informace už v přihlášce k projektu, přesto pro jistotu prosíme o aktualizaci informace. Pokud bychom údaje z vaší školy neměli k dispozici, nestihli bychom vše administrativně a finančně zabezpečit a financování WiFi by muselo proběhnout z vašich vlastních zdrojů mimo projektový rozpočet, což nepovažujeme za rozumné s ohledem na možnost financovat WiFi z prostředků projektu. Vše k WiFi prosím posílejte na adresu krajickova@phil.muni.cz

Dotazy ředitelů a koordinátorů

Na webu projektu jsme v sekci pro ředitele a koordinátory provedli revizi Často kladených otázek. Nyní máte možnost psát své dotazy přímo na web, aby je viděli vaši kolegové z dalších partnerských škol a abychom na ně mohli odpovídat rychleji. V případě, že na některou otázku nebude odpovězeno včas, omlouváme se, ale bude to patrně otázka, kterou je třeba konzultovat na MŠMT, což způsobí prodlevu v odpovědi cca 2 dny. Věříme, že inovace v sekci dotazů přispěje k většímu sdílení zkušeností a informací partnerských škol. Momentálně jsou mezi otázkami i odpověďmi už také ty, které jste posílali mj. v souvislosti s výkazy, úvazky koordinátorů a různými časovými aspekty projektu.

Pokud budete mít k projektovým aktivitám i dění v projektu jakýkoli dotaz, který nechcete na web prezentovat, neváhejte prosím a napište ho naší administrátorce mailem na twardows@phil.muni.cz.

Technická specifikace dotykových zařízení

V tomto týdnu ICT technik našeho týmu pokračuje v návštěvách škol, které v evaluačním dotazníku po odborném semináři v Brně požádaly o konzultace a pomoc s WiFi, případně s úpravou požadavků na kupovaná zařízení. Pokud máte o takovou osobní návštěvu u vás ve škole zájem a neuvedli jste to v dotazníku nebo jste nám to dosud neoznámili jinou cestou, kontaktujte prosím koordinátorku Patricii Twardowskou - twardows@phil.muni.cz. Termín schůzky dojednáme telefonicky s ohledem na vaše možnosti.

Manažerka veřejných zakázek Mgr. Veronika Krajíčková shromažďuje a kontroluje technické specifikace zařízení, která si do škol budete pořizovat. Děkujeme všem ředitelům a koordinátorům, kteří specifikace posílají a pružně reagují na potřeby oprav nebo doplnění údajů. Nadále prosím posílejte své specifikace ke kontrole.

S ohledem na potřebu co nejlépe zabezpečit tuto část projektu prosíme autory specifikací k výběru dotykových zařízení, aby připravili a poslali ke kontrole pro jistotu také soupis zařízení, která požadavkům odpovídají.

Webináře

Jak jsme informovali v předchozím newsletteru, máme pro vás připraveny na listopad vzdělávací aktivity – webináře. Jsou určeny pro širokou pedagogickou veřejnost, protože tematicky zasahují oblasti využívání ICT v běžném chodu školy. Prosíme o pozvání k účasti na webinářích také vaše učitele a ICT techniky. V předchozím newsletteru jsem tuto aktivitu nazvala povinnou – dovolte prosím upřesnit tuto informaci. Povinnou je aktivita pro nás, řešitelský tým Masarykovy univerzity, je to jeden z monitorovacích indikátorů projektu. Pro vás jsou tyto aktivity doplňkové a byli bychom rádi, kdybyste měli chuť a energii využít je jako prostředek k posílení svých kompetencí v jednotlivých tématech a k seberozvoji v oblasti využívání moderních technologií.

Do prostoru webináře se dostanete zadáním adresy https://connect.cesnet.cz/mu-ff-kisk-interes/. Podrobnější postup najdete v příloze nultého čísla newsletteru – viz web projektu.

E-learningové kurzy pro ředitele a koordinátory ICT

Všechny kurzy v projektu jsou (případně budou) dostupné na adrese kurzy.knihovna.cz a přístup k nim získáte také přes projektovou webovou stránku interes.kisk.cz. Jak se do prostředí dostat a jak se v něm orientovat, to podrobně popisuje návod v příloze - Jak do kurzů INTERES, který je obsažen v nultém čísle newsletteru.

Video z odborného semináře

Projektový ICT technik zpracoval video materiál z odborného semináře – odborné příspěvky hostů z pracovního dopoledne. Materiál můžete zhlédnout na kanále YouTube a bude dostupný také na našem projektovém webu. Odkaz na video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLV0imKrAcRsz7fhTd-gzCOZcym6jH1OX3.

Příloha newsletteru č. 3

Odpovědi z MŠMT na otázky týkající se finanční části projektu

 1. Vzhledem k začátku realizace projektu od 22. 10. 2014 bychom se rádi informovali, zda je možné zahrnout do nepřímých nákladů (u příjemce i partnerů) poplatky, které se váží k celému měsíci říjnu. To stejné i v případě přijatých úroků. Nebo je třeba s ohledem na pozdější začátek realizace poplatky/přijaté úroky za daný měsíc krátit?

  Dle Metodického výkladu výzvy 51 lze NN uhradit i před zahájením projektu. Co se týče přijatých úroků, které se standardně připisují na účet ke konci měsíce, platí totéž.

 2. Někteří koordinátoři projektu v případě partnerských organizací jsou zároveň jejími statutárními zástupci (řediteli). Kdo je oprávněn v tomto případě podepsat dohodu o pracovní činnosti? Je možné, aby ji koordinátor (statutární zástupce) podepsal dvakrát – tedy z pozice zaměstnance i zaměstnavatele? A kdo podepisuje jejich výkazy práce, je to řešitel projektu či projektový manažer?

  V tomto případě se přikláníme k variantě, aby pracovní výkaz koordinátorovi projektu, který je zároveň statutárním zástupcem, podepsal buď manažer projektu, zástupce ředitele nebo jakákoliv jiná oprávněná osoba. Podepsat si výkaz sám sobě by v tomto případě nemuselo být zcela správné.

 3. Jedna ze zapojených partnerských institucí by ráda využila pořizovanou wifi v prostorách Domova mládeže, který spadá pod její organizaci – operují stejným IČ. Je to možné?

  Toto je dotaz spíše na projektového manažera, nedokáži Vám sdělit, zda lze využívat wifi v jiných prostorách, než bylo původně zamýšleno.

 4. V rámci jednotlivých partnerských organizací budou pořizovány aplikace pro tablety. Rádi bychom zjistili, jak při nákupu výše zmíněného nehmotného majetku postupovat. Aplikace se pořizují přes platební kartu k bankovnímu účtu. To samozřejmě v případě projektových účtů partnerů není možné. Jestliže by byl nákup realizován prostřednictvím soukromých účtů a následně by proběhla refundace z projektového účtu partnera, jakým způsobem máme nákup doložit? Bude stačit pouze výpis z účtu, ze kterého byl nákup realizován, a například nějaké potvrzení zaslané na email? Není totiž možné k tomuto nákupu doložit jakýkoli daňový doklad.

  V tomto případě, prosím, doložte veškeré relevantní dokumenty - výpis z projektového i provozního účtu, doklad o refundaci, objednávku, atd.

 5. Jelikož byl náš projekt zahájen později a mzdové náklady za první dva měsíce realizace projektu zůstaly nevyčerpány, rádi bychom zbývající prostředky využili v kapitole č. 3, pokud tato změna bude možná. Naše organizace - jako příjemce - by tak mohla posílit finanční zdroje, které byly plánovány na nákup wifi vybavení pro partnery projektu (položka rozpočtu č. 3.3.4). V případě partnerů by mohly být prostředky přesunuty do části rozpočtu 3.1.1 Software. Veškeré tyto přesuny by se děly jako nepodstatné změny a byly by přínosem pro cílovou skupinu.

  Jelikož nemáte nastaveny Limity mzdové regulace, můžete prostředky přesunout v rámci nepodstatné změny. Jen pozor, abyste nenavyšovali položky, které byly prokráceny Grémiem (pokud nějaké byly).

 6. V rozhodnutí udaných maximálních 40% kapitoly číslo 3 se vztahuje k celkovému rozpočtu, u partnerů tedy tato položka může 40% překročit?

  Pro nás je směrodatný pouze Váš celkový rozpočet projektu, který má dané maximální rozsahy kapitol. Podrobné rozpočty partnerů neřešíme, ale musí být v souladu s Příručkou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info