Bez popisku

kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                    

Bez popisku

Informace pro učitele

Podrobnosti o projektu, Přístup k e-learningu, Publikace

Bez popisku

Nové publikace projektu INTERES

Tablety s iOS, Android a Windows ve školní praxi

Tři interaktivní publikace s videotutoriály zaměřené na využití tabletů s různými operačními systémy ve výuce i jiné školní praxi.

Kateřina Parvonič

Mentoring

Příklady dobré praxe a seznam zajímavých aplikací pro interní mentory

Stáhnout publikaci (PDF)

Michal Černý

Tablet v rukou učitele

Podívejte se na výběr videí, která se točí kolem témat mentoringu.

Otevřít digifolio →

Poslání projektu Interes

No­vé te­chno­logie se do ži­vota škol za­poju­jí po­malu. Po pře­dcho­zích ve­lkých plo­šných pro­jekto­vých akti­vitá­ch jsou ško­ly ča­sto vyba­veny po­číta­či a i­ntera­ktivní­mi ta­bule­mi (po­stupně se obje­vují i do­tyko­vé te­chno­logie­), schá­zí však na­bídka kva­litní­ho fu­nkční­ho pro­škole­ní uči­telů­. Do pro­jektu jsou za­poje­ny má­lotří­dní ZŠ a v me­nší mí­ře též ZŠ a SŠ ve mě­stech — při­roze­ná vzdě­láva­cí ce­ntra pro me­nší ško­ly, s cí­lem za­chovat tě­mto ško­lám ta­kový sta­tus ta­ké po sko­nčení pro­jektu­. Zá­roveň vytvá­říme zna­lostní po­rtálu pro ro­zvoj odbo­rné pe­dago­gické ko­muni­ty i nad rá­mec pa­rtne­rských škol pro­jektu­.

Výzva č. 51

Výzva OP VK č. 51 je za­měře­na na zvýše­ní ko­mpete­ncí pe­dago­gických pra­covní­ků zá­kladní­ch a stře­dních škol při inte­graci info­rmační­ch a ko­muni­kační­ch te­chno­logií (ICT) do výu­ky. Zá­měrem výzvy je smě­řovat po­dporu pri­márně do me­nších zá­kladní­ch ško­l, kte­ré ma­jí mé­ně než 200 žá­ků a kte­rých je v ČR ví­ce než 50 %. Mo­žnost tě­chto škol za­pojit se do DVPP je z rů­zných dů­vodů ome­zená. Zá­měrem je akti­vizo­vat a po­dpořit i tyto ško­ly s ho­rším pří­stupem ke zdro­jům. více informací (op-vk.cz)

Školy zapojené do projektu Interes

Projektový tým

Pavlína Mazáčová
Tereza Stodolová
Petr Škyřík
Patricie Twardowska
Michal Černý
Táňa Sochorová
Pavla Kovářová
Kateřina Hořavová
Marie Indráková
Jakub Hradil
Veronika Krajíčková

Konzultanti a lektoři

Ondřej Neumajer
Iva Zadražilová
Jiří Zounek
Stanislav Oplatek
Josef Moravec
Alžběta Škýtová
Anastasia Timofeeva
Jan Zikuška

Odborný blog

Co děláme v edTechu na KISKu o prázdninách

Na první pohled by to mohlo vypadat, že o prázdninách se na univerzitách ani na jiných školách nic zajímavého neděje. Všichni mají dovolenou, maximálně dobíhají zápočty a zkoušky a vše je tak nějak spící, čekajíce na konec srpna či začátek září. Můj subjektivní pocit je ale skoro opačný – zatímco během semestru je většina energie napřena [...]

Národní seminář informačního vzdělávání


V Brně se od 6. 6.- 9. 6. uskuteční šestý ročník Národního semináře informačního vzdělávání pořádaný Kabinetem informačních studií a knihovnictví (KISK). Témata jsou různorodá, ale pro učitele se jeví zajímavě hlavně čtyři okruhy témat: Technologie ve vzdělávání Didaktika a metodika informačního vzdělávání Mediální gramotnost Výzkumy v informačním vzdělávání Registrace je bezplatná, můžete se na Filozofickou fakultu stavit kdykoli v průběhu konference [...]

Jak se píše e-kniha


Jelikož blog je prostředním méně formálním, rád bych zde shrnul některé své postřehy a dojmy o tom, jak vznikala má nová kniha K mezipředmětovému dialogu. A také důvody proč není třeba se tvorby knihy bát.   Psaní knih pro mě není činností zase tak mimořádnou. To o co jsem se pokusil poprvé je, vytvořit knihu, která vyjde bez [...]

Den webinářového vzdělávání


Pro všechny zájemce o témata, jako je informační gramotnost, sdílení učebních materiálů, práce s tabletem, propojení tabletu a dalších zařízení nebo tablet v oblasti osobní správy znalostí či převrácená třída, připravujeme na čtvrtek 10. 3. 2016 od 14:00 Den webinářového vzdělávání. V rámci dne webinářového vzdělávání se objeví celkem šest lektorů z praxe i akademické sféry, kteří se [...]

Kreativní učení


Tím, že je v lednu a únoru v akademickém světě trochu volněji, přemýšlel jsem, čím vyplnit pravidelně svůj čas – výsledkem je web s názvem kreativní učení, který reflektuje některé potřeby mých kolegů, moje vlastní a snad i někoho dalšího. Každý den (alespoň prozatím) se na webu (kreativni-uceni.cz) objevuje jedna metoda či činnost, kterou lze použít pro vzdělávání – [...]

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info