kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Konzultanti a lektoři

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

Konzultant a lektor

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. je konzultant vzdělávání, lektor, didaktik a popularizátor informačních a komunikačních technologií (ICT). Dlouhodobě se zabývá problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání a vzdělávacími inovacemi.

Aby oblasti vzdělávání co nejlépe porozuměl, vyzkoušel postupně v osobním i profesním životě mnoho rolí. Ještě jako student působil jako vedoucí skautského oddílu, později učitel, zástupce ředitele na velké pražské škole, pracoval na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. Jako náměstek ředitele pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém, byl pověřen řízením stejnojmenné divize v Národním ústavu pro vzdělávání. Byl spoluzakladatel a pozdějším místopředseda občanského sdružení Jednota školských informatiků, zastupoval ČR v pracovních skupinách Evropské komise, zakládal úložiště Digitálních učebních materiálů (DUM), vyvíjel největší český školský portál RVP.CZ, jako analytik, konzultant ICT a inovátor vzdělávání spolupracoval s desítkami firem a organizací.

Je místopředsedou akreditační komise dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT, členem školské komise Prahy 12, předsedou školské rady ZŠ a MŠ Na Beránku, hodnotitelem projektů eTwinning, digitálních učebních materiálů soutěže DOMINO a projektů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Publikuje v internetových i klasických médiích. Dlouhodobě působí na katedře Informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Konzultant a lektor

Doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (*1973) působí v Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se dlouhodobě využitím informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, především v práci učitelů a v přípravě budoucích učitelů. Podílel se na řešení řady výzkumných i rozvojových projektů v oblasti e-learningu. Je autorem či spoluautorem několika odborných monografií: Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji (2005), ICT v životě základních škol (2006), Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice (2008), Učitelé a moderní technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím (2009), E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti (2009) a E-learning: učení (se) s online technologiemi. (2012). Je také spoluautorem knih o využití internetu ve vzdělávání – Internet pro pedagogy (2001), Internet pro studenty (2003).

Výsledky své práce publikuje pravidelně v odborných časopisech a také na domácích i zahraničních konferencích. Problematice e-learningu se věnoval v rámci stipendijního pobytu v Nizozemsku v Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences v roce 2009.

Ve své výuce na Masarykově univerzitě (zaměřené na e-learning a na využití moderních technologií ve vzdělávání) používá již řadu let moderní technologie, zejména pak online výukové prostředí Moodle a Mahara.

Mgr. Josef Moravec

Lektor

Vystudoval Učitelství informační a technické výchovy pro základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době studuje doktorský program v oboru Pedagogika. Výzkumně se zaměřuje na problematiku elektronických učebnic, především v souvislosti s jejich uplatněním v základním školství. Na téže fakultě se také věnuje tvorbě studijních materiálů určených pro studium na VŠ. Problematika ICT je zároveň oblastí, kde se cítí „doma“.

Mgr. Alžběta Škytová

Lektorka

Vystudovala obor Informační studia a knihovnictví, během studia se věnovala administrativě na VUT v Brně a nyní pracuje jako administrátorka projektu ERNIE. Již v době studia se začala věnovat mluvenému slovu – audioknihám. Je zakladatelkou projektu Audioknihy.net a nyní pracuje jako PR v pražském vydavatelství Tympanum. Je součástí projektu Naposlech, který propaguje audioknihy u nás.Má ráda nové výzvy, různé sportovní disciplíny (ze všeho nejraději běh), geocaching, literaturu a samozřejmě audioknihy.

Mgr. Anastasia Timofeeva

Lektorka

Je absolventkou Filozofické fakulty Nižegorodské státní university Lobačevského – magisterského oboru Ruský jazyk, doplňkové specializace Cizího jazyku – češtiny, studentkou dálkových kurzů Praktické metodiky vyučování ruského jazyka jako cizího na Státním institutu ruského jazyka A. S. Puškina v Moskvě a studentkou doktorandského studia na Filozofické fakultě MU Brno – obor Ruský jazyk.

Má mnohaleté zkušenosti jako lektorka českého jazyka jako cizího na Jazykové škole Lingua service center a Honorárním konzulátu České Republiky v Nižím Novgorodě, dále pak jako lektorka ruského jazyka v oboru Ruština pro firemní praxi a lektorka ruského jazyka pro studenty v rámci postgraduálního studia. Spolupracuje na učebnici ruštiny jako jazykový korektor a účastní se mnoha kurzů a akcí věnovaných popularizaci ruského jazyka v České Republice ve spolupráci s MU Brno a s Mezinárodním kulturním institutem Klíč v Hradci Králové. Reprezentuje rusky mluvící zástupce ČR na zahraničních fórech věnovaných popularizaci ruského jazyka.

Mgr. Jan Zikuška

Lektor

Vystudoval obor Informační studia a knihovnictví FF MU. Od roku 2006 se věnuje problematice informačního vzdělávání, kdy začal vytvářet e-learningové kurzy informační gratmotnosti na Vysokém učení technickém v Brně. Od roku 2009 pracoval jako manažer projektu NAKLIV (Národní klastr informačního vzdělávání).

Na KISKu se kromě projektu CEINVE (Centrum informačního vzdělávání) věnuje také výuce předmětu Informační vzdělávání nebo inovaci Kurzu práce s informacemi nebo metod Kritického myšlení. Je spoluautorem portálu kurzy.knihovna.cz a podílel se na inovaci a rozvoji portálu nastroje.knihovna.cz. Je ženatý a má dvě děti.

PhDr. Iva Zadražilová

Lektorka

Vystudovala obor Informační studia a knihovnictví a v tomto oboru také působí v rámci Kabinetu informačních studií a knihovnictví. Byla odbornou garantkou projektu Národní klastr informačního vzdělávání a od roku 2012 je manažerkou projektu CEINVE, kde je její hlavní odpovědností zajištění hladkého průběhu všech klíčových aktivit projektu a naplnění jeho cílů.

Věnuje se výuce předmětu Psaní odborných textů, garantuje e-learningový kurz Metody kritického myšlení a diplomové semináře pro bakalářské i magisterské studenty. Studuje doktorandské studium v oboru Informační věda na FF UK.

PhDr. Stanislav Oplatek

Lektor

Vystudoval obory archeologie, ruský jazyk a literatura a učitelství ruského jazyka. Krátce působil jako pedagog na Gymnáziu Jakuba Škody, dlouhodobě se věnuje soukromé učitelské praxi a praktickému překladu zejm. odborných textů. V současné době působí jako asistent na Ústavu slavistiky na Masarykově univerzitě a odborně se mimo vysokoškolskou pedagogickou činnost profiluje v oblasti historické rusistky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info