kontakt

projektinteres@phil.muni.cz                   

Newsletter číslo 8

Bez popisku

9. leden 2015

Monitorovací zpráva – manuál k podkladům partnerů, povinné přílohy

Finanční manažerky projektu pro vás vytvořily Manuál pro přípravu podkladů do monitorovací zprávy. Manuál obsahuje velmi důležité informace a návody, prosíme vás o jeho vytištění a bedlivé pročtení. Informace v manuálu jsou velmi užitečné jak pro ředitele, tak pro koordinátory i účetní.

Dále jsou pro vás připraveny komentované přílohy do monitorovací zprávy. Prosíme rovněž o důkladné prostudování a o vyplňování dokumentů přesně podle těchto vzorů. V případě potřeby se můžete obracet na finanční manažerky projektu tana.sochorova@centrum.cz a stodolova@phil.muni.cz.

Manuál je připojen na konec tohoto čísla newslettru a bude umístěn také na projektovém webu v sekci Informace pro ředitele a koordinátory - http://interes.kisk.cz/koordinace.

Webinář – Konzultace k podkladům do monitorovací zprávy

Projektový tým připravil pro účetní, koordinátory i ostatní zájemce z partnerských škol webinář, kde budou moci jednotliví účastníci konzultovat konkrétní dotazy k podkladům monitorovací zprávy. Webinář povede finanční manažerka projektu Ing. Táňa Sochorová. Pokud máte už nyní nějaké dotazy, prosíme vás, abyste je poslali přes web a sekci nejčastějších dotazů, případně je můžete poslat mailem paní Ing. Sochorové - tana.sochorova@centrum.cz.

Termín webináře: pondělí 12. ledna od 14 do 15 hodin

Webinářová místnost – vstup jako host: https://connect.cesnet.cz/mu-ff-kisk-interes

Důležité poznámky k podkladům do monitorovací zprávy

Na základě zkušeností s dokumenty, které posíláte do odevzdávárny a budou součástí monitorovací zprávy, vás nebo vaše účetní prosím finanční manažerky projektu o pozornost v níže uvedených záležitostech:

  1. Pojmenujte prosím soubory, které vkládáte do odevzdávárny (čísla skenů jsou problematicky interpretovatelná k dané partnerské škole)
  2. Vkládejte prosím soupisku účetních dokladů i rozpis mzdových výdajů ve formátu xls.
  3. Zákonné pojištění odpovědnosti je možné refundovat až po prvotní úhradě z provozního účtu organizace - tedy každé čtvrtletí zpětně.4. U provozního účtu je nutné vyznačit relevantní (odpovídající) výdaje, případně nesouvisející platby začernit.

Výběrová řízení - ICT

Je nutné, aby výsledek výběrového řízení – oranžový formulář – byl odeslán na MŠMT nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy. Více informací podá manažerka veřejných zakázek Mgr. Veronika Krajíčková - krajickova@phil.muni.cz.

Účet – fakultativní „nadotování“

Pokud je to v možnostech vaší školy, finanční tým projektu i Masarykovy univerzity vám doporučuje „nadotovat“ účet alespoň několika tisícikorunami pro jistotu a případ např. mylné projektové platby (ideální částka je 10 tisíc a více až do částky 50 tisíc Kč). Pokud to umožňují okolnosti, např. také komunikace se zřizovatelem, pak je možné řešit to i prostřednictvím doložky od Zastupitelstva obsahující povolení využít pro tento účel školní fond rezerv. Peníze budou do běžného hospodaření školy (do fondu rezerv) samozřejmě vráceny ihned po skončení projektu o letních prázdninách.

Webináře jako forma mentoringu

Projektový tým pro vás a všechny zapojené pedagogické pracovníky připravuje další webináře, které budou mj. součástí klíčové aktivity 3 projektu – MENTORINGU. Tyto webináře budou tematické a jejich obsahem bude odpovídání na předem připravené dotazy k tématu, případně diskuse nad tématem. Webináře povedou lektoři a odborní pracovníci projektového týmu. Témata budeme oznamovat s dostatečným předstihem v newslettru i na webu projektu. Webináře budou probíhat vždy ve čtvrtek mezi 14. a 15. hodinou.

Zveme vás na první z nové série webinářů, a to na téma MENTORING.

Vstup do webinářové místnosti: jako host: https://connect.cesnet.cz/mu-ff-kisk-interes

Klíčová aktivita 7 – Jak učit (v oborových didaktikách) s dotykovým zařízením

Na samotném začátku projektu jsme z vašich škol získali informace o tom, ve kterých oborových didaktikách by se v rámci projektu měli vzdělávat vaši pedagogové – půjde především o formu individuálních konzultací nad konkrétními nástroji a aplikacemi využitelnými ve výuce jednotlivých předmětů nebo oblastí daných RVP. Prosíme vás znovu o otevření tohoto tématu v pedagogickém týmu. V průběhu následujících cca 10 dní budete vyzváni k uvedení upřesňujících informací. Předpokládáme, že tato klíčová aktivita bude probíhat od druhé poloviny března průběžně ve školách, které už budou mít za sebou KA 5 a KA 6. Upřesňující údaje o předmětech, které budete pro svou školu chtít lektorsky pokrýt, jsou pro projektový tým důležité kvůli organizaci celé klíčové aktivity, předem vám tedy děkujeme za spolupráci.

DVPP - Metodik ICT

V předchozím newslettru jsme vás informovali o projektové nabídce v rámci klíčové aktivity 4 – jedná se o akreditovaný kurz DVPP Metodik ICT. Cílem kurzu je připravit učitele na práci ICT metodika či koordinátora ve školách. Absolvent předmětu získá široký přehled o technologiích a technických řešeních, které lze ve školách uplatnit. Bude schopen metodicky vést ostatní pedagogy a pomáhat jim s hlubší reflexí ICT v kontextu vzdělávání a řízení institucí.

Abyste mohli v rámci dalšího profesního rozvoje pedagogů ve své škole naplánovat tuto vzdělávací aktivitu a doporučit ji, dáváme vám k dispozici rámcovou osnovu kurzu (finalizujeme jeho podobu, osnova může být aktualizována):

E-learningová část kurzu bude probíhat od třetího únorového týdne 2015 na portále Kurzy Knihovna, který již znáte, protože na něm probíhají všechny projektové e-learningové kurzy.

Po konzultacích s vedením univerzity byl nakonec upraven harmonogram kurzu, paralelně s částí e-learningovou bude probíhat i část prezenční, a to vždy v sobotu v průběhu dvou na sebe navazujících semestrů. Plánováno je cca 15 prezenčních setkání na pracovišti MU Kabinet informačních studií a knihovnictví. Lektorsky kurz zajišťují členové projektového týmu INTERES.

Termíny prezenční části kurzu ICT koordinátor v jarním semestru jsou: soboty 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4. Termíny výuky v podzimním semestru 2015 budou oznámeny včas.

Prezenční část kurzu ICT koordinátor už není součástí projektových aktivit, a tak bude zpoplatněna. O výši ceny za dvousemestrovou výuku se momentálně jedná. Přihlašovací formulář do kurzu DVPP se všemi potřebnými údaji (cena, platba, termíny, ukončení…) bude uveřejněn na projektovém webu do 20. ledna 2015.

Odevzdávání povinné dokumentace – důležité a opakované!!!

Probíhá průběžné odevzdávání povinných dokumentů do odevzdávárny projektu umístěné na webu interes.kisk.cz/koordinace, děkujeme vám za pilnost a dodržování termínů, je to velmi důležitá část projektového řízení. Naléhavě prosíme vás, kteří jste zatím dokumenty neposlali, abyste je do odevzdávárny vkládali co nejdříve, v řádu dní, nejpozději do 15. dne měsíce. Prosíme vás o bedlivé pročtení šablon, v odevzdávaných dokumentech se opakuje poměrně mnoho chybných údajů – např. pozice = pozice koordinátor projektu v partnerské škole, nikoli učitel nebo ředitel ve škole. Průběžně všechny chybné údaje konzultujete a opravujete. V případě potřeby prosím kontaktujte:

Patricii Twardowskou – twardows@phil.muni.cz, 606 181 970, případně Mgr. Terezu Stodolovou – stodolova@phil.muni.cz, 734 392 726.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info